Vi søker ny leder, nestleder og kasserer i Enebakk Idrettsforening

Postet av Enebakk Idrettsforening den 23. Jan 2019


Den 12. mars 2019 er det Årsmøte i Enebakk Idrettsforening og i den forbindelse trenger vi i år både LEDERNESTLEDER og KASSERER til EIF Hovedstyre.

Får vi ikke disse tre vervene på plass blir dessverre Enebakk Idrettsforening administrativt underlagt Norges idrettsforbund v/Akershus Idrettskrets som må overta den økonomiske- og administrative driften av idrettsforeningen vår og dette er ingen situasjon vi ønsker å havne i!

EIF Hovedstyre består av leder, nestleder, kasserer, sekretær, medlemsansvarlig, styremedlem 1, styremedlem 2 og Gruppeledere fra alle idrettsgruppene (fotball, håndball, turn, taekwondo, alpin/snowboard, idrettsskole). Sjekk vår nettside for mer informasjon om Enebakk Idrettsforening og de 6 idrettsgruppene – www.enebakkif.no. I tillegg står det mye nyttig i Organisasjonsplan for EIF.

Kort fortalt om de ledige vervene: 

Som leder i EIF Hovedstyre skal du være en bestemt, men en god leder som skal dra Enebakk IF på riktig vei. Det er mange som jobber med det sportslige i klubben vår, men du som leder skal holde den røde tråden i de viktige sakene vi jobber med for å skape gode tilbud og aktiviteter til våre medlemmer, lede og styre hovedlagsmøtene, holde foreningen samlet, samarbeide med kommunen, næringslivet/sponsorer, og andre administrative oppgaver. Du jobber tett med nestleder, kasserer og sekretær. 

Som nestleder i EIF Hovedstyre skal du samarbeide tett med leder i hovedlaget. Delta på styremøter og hjelpe til med diverse administrative oppgaver. Du er stedfortreder for leder.  

Som kasserer i EIF Hovedstyre er det du som forvalter pengene til idrettsforeningen. Du skal samarbeide tett med leder, Gruppekasserere og regnskapsfører.  

Enebakk Idrettsforening trenger akkurat deg som har lyst til å jobbe for gode idrettstilbud for barn, unge og voksne som har lyst til å drive på med idrett. Du må brenne for å legge til rette og skape et samhold mellom de ulike undergruppene. Være med på å lage gode tilbud til en god og fornuftig pris med dyktige instruktører. Du må brenne for frivilligheten, idrettsglede og det å skape gode tilbud og muligheter for alle de fantastiske barna og ungdommene i bygda vår. 

Du har kanskje bodd her i hele ditt liv, eller du er nyinnflyttet? Da er dette en gylden mulighet til å bygge nettverk. Du kan kanskje ikke reglene verken i fotball eller håndball eller kampreglene i Taekwondo. Det gjør ingen ting! Vi har nok av folk til å ta hånd om det sportslige – vi trenger ny ledelse i idrettsforeningen vår!

Vi håper veldig på at vi har disse tre vervene på plass til EIF Årsmøte, 12. mars 2019. 

Ta kontakt med leder av valgkomiteen i EIF, Gitte Krosvik Pettersen.

Mobil:           40 87 12 52
E-post:          gitte.krosvik@gmail.com

Med sportslig hilsen


Hovedstyret i Enebakk Idrettsforening
Årsmøte EIF 12. mars 2019

Postet av Enebakk Idrettsforening den 14. Jan 2019


Enebakk Idrettsforening avholder sitt Årsmøte tirsdag 12. mars 2019.

VIKTIG INFORMASJON TIL ALLE MEDLEMMER & UTØVERE - Tirsdag 12. mars har alle lag & grupper i Enebakk Idrettsforening treningsfri, grunnet Årsmøte i foreningen

Alle medlemmer kan fremme forslag som skal behandles på årsmøtet, da må sakspapir med forslag til vedtak sendes undertegnede, innen 25. februar, på e-post leder@enebakkif.no 

Fullstendig saksliste og saksdokumenter vil være tilgjengelig på vår nettside www.enebakkif.no senest og innen én uke før Årsmøtet.

Vedlagt er:
Protokoll fra Årsmøtet 2018
Lover for Enebakk Idrettsforening
Organisasjonsplan for Enebakk Idrettsforening

Under er foreløpig saksliste og møteplan.

FORELØPIG SAKSLISTE OG MØTEPLAN

ÅRSMØTE ENEBAKK IDRETTSFORENING
12. mars 2019, kl 18:00 – 21:00 på StrEIFinn 

Plan for gjennomføring er foreløpig slik: 

Valgkort etter medlemslister deles ut ved ankomst.

Del 1.

Innledning Leder med presentasjon Hovedstyret. (ca. 5 min)
1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, 2 referenter, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
Pause (5 min)

 Del 2. (samlet tid ca. 2 timer)

Årsmøtet er åpen for alle som vil være tilstede, men kun medlemmer har tale- og stemmerett.

4. Behandle foreningens årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger.
5. Behandle foreningens regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
6.1 Sponsorprogram for Enebakk Idrettsforening 2018 – 2021
6.2 Langtidsplan/budsjett
6.3 Administrasjon av Turngruppa
6.4 Idrettens fest på StrEIFinn
7. Fastsette medlemskontingent og gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
8. Fastsette godtgjørelse/honorar
9. Vedta foreningens budsjett 2019
10. Behandle Organisasjonsplan for Enebakk Idrettsforening
11. Foreta følgende valg:
a) Leder, nestleder, kasserer, sekretær, styremedlem 2, varamedlem og Gruppeleder i hver av de 6 undergruppene
b) Leder EIF er på valg hvert år. De øvrige medlemmer velges for to år.
c) Valg av styre for idrettsgruppene
d) To revisorer.
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd foreningen har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste årsmøte

Leder EIF og nestleder EIF velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.


Med sportslig hilsen

Ann-Kristin Hoelstad-Hansen
Leder Enebakk Idrettsforening


EIF medlemskontingenter faktureres nå

Postet av Enebakk Idrettsforening den 9. Jan 2019


Enebakk Idrettsforening benytter idrettens eget system KlubbAdmin/MinIdrett som medlemsregister og fakturering.

Dere får en mail med info om at det ligger en faktura i MinIdrett, logg inn og betal er den enkleste løsningen. Der får dere full oversikt selv. NB sjekk søppelpost, e-posten kommer fra Norges Idrettsforbund.

Systemet er dessverre slik at det sender ut e-post med varsel om faktura til alle e-post adressene som står registrert på hver enkelt person. Noen av dere vil derfor få flere varsel om samme faktura.
Vi er lovet at dette skal bli endret, men enn så lenge håper vi dere tar dette med god sportsånd.

Det er ikke mulig å delta i en idrett/gruppe i Enebakk Idrettsforening uten å betale medlemskontingenten til EIF.
 (I tillegg har alle EIF grupper egne treningsavgifter som kreves inn ved årsskiftet/sesongstart)

Medlemskap Enebakk Idrettsforening 2020:
BARN (0 t.o.m. 12 år) pr år kr. 293
UNGDOM (13 t.o.m. 19 år) pr år kr. 372
VOKSEN (20 år ->) pr år kr. 543
SESONGMEDLEM IKKE ORGANISERT TRENING pr år kr. 100
HJELPERE (trenere - lagledere - oppmenn - styremedlemmer) pr år kr. 100
FAMILIEMEDLEMSKAP (2 voksne & 3+ barn) pr år kr. 1 695
STØTTEMEDLEM pr år kr. 277
Kontingenten refunderes ikke selv om man melder seg ut i løpet av året

Faktura for medlemskap i Enebakk Idrettsforening sendes ut via vårt medlemsregister (KlubbAdmin), som er Norges Idrettsforbund sitt eget register. Du vil motta e-post fra Idrettsforbundet

Klikk her for å få en innføring i oppsett og bruk av Min idrett

Vårt medlemsregister henger sammen med Norsk idrett. Endringer i deres systemer påvirker noen ganger våre data. Det skjer også dessverre iblant at samme feil dukker opp flere ganger.
Dette er ikke EIF sin feil, men blir likevel vårt problem.
Vi har rettet opp det vi har funnet, men har sikkert ikke klart å fange opp alt.
Takk for at du sier fra slik at vi får rettet feilen: medlemsansvarlig.eif@gmail.com

Treningsavgiftene til alle EIF sine grupper er rett rundt hjørnet.